Własne Fundusze Stypendialne

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego powstawały z inicjatywy JM Rektora UJ w latach 1999-2002. Od początku funkcjonują dzięki ofiarności wielu instytucji oraz osób prywatnych, którym nie jest obojętny rozwój naukowy akademickich społeczności lokalnych i całej polskiej nauki. Pieniądze pozyskane od sponsorów są w całości przekazywane na stypendia.

Obecnie w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych UJ funkcjonują:

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

Jego zadaniem jest udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendium za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, pochodzącym ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu jest wspieranie doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z otwartym przewodem doktorskim, wyróżniających się osiągnięciami w pracy naukowej. Stypendystów wyłania w drodze konkursu Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, powoływana zarządzeniem Rektora UJ na czteroletnią kadencję.

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Fundusz powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swojego ojca Bohdana Łysiaka. O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska; studenci studiów drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska, a także doktoranci Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Stypendium naukowe z Funduszu może otrzymać pracownik naukowy lub doktorant pochodzący z jednego z krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich, na czas pobytu w Krakowie, w celu prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Fundusz jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub zostali laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej i jednocześnie zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Fundusz Stypendialny im. Jana Kochanowskiego

Głównym zadaniem Funduszu jest objęcie opieką finansową zarówno przedsięwzięć indywidualnych, jak i grupowych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uniwersytetów europejskich. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań naukowych oraz wydarzeń kulturalnych o międzynarodowym charakterze.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.
Data publikacji: 29.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2017

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  1.6 23.10.2017 12:31 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  1.5 23.10.2017 10:05 Rafał Kiszka
  1.4 23.10.2017 10:02 Rafał Kiszka
  1.3 05.03.2015 08:33 Estera Podobińska
  1.2 09.01.2013 14:48 Joanna Chodór
  1.1 29.03.2011 12:50 Krzysztof Gruszczyński
  1.0 29.03.2011 12:50 Krzysztof Gruszczyński