Własne fundusze stypendialne

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego powstawały z inicjatywy JM Rektora UJ w latach 1999-2002. Od początku funkcjonują dzięki ofiarności wielu instytucji oraz osób prywatnych, którym nie jest obojętny rozwój naukowy akademickich społeczności lokalnych i całej polskiej nauki. Pieniądze pozyskane od sponsorów są w całości przekazywane na stypendia.

Obecnie w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych UJ funkcjonują:

Fundusz stypendialny im. Stanisława Estreichera

Jego zadaniem jest udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendium za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, pochodzącym ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

Fundusz stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu jest wspieranie doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z otwartym przewodem doktorskim, wyróżniających się osiągnięciami w pracy naukowej. Stypendystów wyłania w drodze konkursu Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, powoływana zarządzeniem Rektora UJ na czteroletnią kadencję.

Fundusz stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Fundusz powstaje i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swojego ojca Bohdana Łysiaka. O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą się ubiegać studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego Stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność filologia ukraińska i legitymują się średnią ocen co najmniej 4,5 w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek, udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi, w szczególności dokonaniem tłumaczeń na język ukraiński lub z języka ukraińskiego; udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności realizacją projektów badawczych związanych z Ukrainą bądź kontaktami naukowymi z uczelniami na Ukrainie, działalnością w kole naukowym, udziałem w konferencjach i stażach naukowych.

Fundusz stypendialny im. Królowej Jadwigi

Stypendium naukowe z Funduszu może otrzymać pracownik naukowy lub doktorant pochodzący z jednego z krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich, na czas pobytu w Krakowie, w celu prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendium przyznawane jest jednorazowo na cały okres pobytu stypendysty. Stypendystów w drodze konkursu wyłania Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ.

Rektorski fundusz stypendialny dla Olimpijczyków

Fundusz jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub zostali laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej i jednocześnie zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane w miesięcznych ratach.

Fundusz im. Jana Kochanowskiego

Fundusz wspiera: międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz imprezy kulturalne organizowane przez koła naukowe i Samorząd Studentów UJ, dni kultury studenckiej organizowane przy współpracy z innymi uniwersytetami europejskimi oraz indywidualne wyjazdy studentów w ramach międzynarodowych przedsięwzięć naukowych. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, której członków oraz Przewodniczącego powołuje Senat UJ na wniosek Rektora.

Data publikacji: 29.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2015

Dziennik zmian dokumentu
    Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
    1.3 05.03.2015 08:33 Estera Podobińska aktualnie przeglądana
    1.2 09.01.2013 14:48 Joanna Chodór
    1.1 29.03.2011 12:50 Krzysztof Gruszczyński
    1.0 29.03.2011 12:50 Krzysztof Gruszczyński